×

Serviciul Juridic

 

Sîrbu Andriana Jurisconsult

studii superioare,Domeniul Jurisprudenţă

 

 

 

 

 

 

JUSTIŢIA ESTE DORINŢA CONSTANTĂ ŞI PERPETUĂ DE A DA    FIECĂRUIA CE I SE CUVINE.   (BLAISE PASCAL)

 

Serviciul Juridic este o subdiviziune a I.P.COLEGIUL DE MEDICINĂ. În activitatea sa Serviciul Juridic se călăuzeşte de legislația națională, reglementările interne şi Regulamentul serviciului. Serviciul Juridic îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale I.P.COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL şi este subordonat Directorului.

  Serviciul Juridic asigură desfăşurarea activităţii instituţiei în conformitate cu normele legale şi consilierea sub aspect juridic a personalului.

SARCINILE PRINCIPALE ALE SERVICIULUI  SUNT:

*Asigură suportul juridic ce ţine de interpretarea şi aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei Republicii Moldova.

*Acordă suportul juridic şi metodologic, subdiviziunilor colegiului, ce vizează aplicarea uniformă  a prevederilor legale în domeniul învățămîntului, alte domenii;

*Conceperea,redactarea şi avizarea contractelor civile,contractelor comerciale sau altor acte juridice încheiate de instituţie cu alte persoane fizice sau juridice.

*Vizarea actelor de dreptul muncii(contracte individuale sau colective de muncă,decizii de imputare,decizii de desfacere a contractului individual de muncă)

*Asigură expertizarea juridică a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărîrilor, dispoziţiilor şi altor acte normative interne.

*Reprezentarea instituţiei în procesele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

*Promovarea căilor de atac(apel,recurs).

*Definitivarea şi investirea cu formula executorie a sentinţelor.

*Acordarea de consultanţă şi consiliere în orice problemă de natură juridică în care este implicată instituţia.

*Actualizează permanent informaţiile referitoare la noile modificări de legislaţie şi pune la dispoziţie către persoanele interesate din organizaţie noile informaţii.

*Soluţionează problemele apărute în activitatea instituţiei din punct de vedere legal.

Principalul obiectiv al Serviciului Juridic este asigurarea suportului legal și facilitarea comunicării interne în vederea transmiterii și operaționalizării deciziilor Directorului I.P.COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL şi , hotărârilor Consiliului de Administrație, și de a asigura suportul și transparența acestora.