×

Resurse Umane

 

Elena Cociu, specialistă principală serviciul personal

Studii superioare (de licență), specialitatea Administraţie Publică

    

 1. Documente de referință aplicabile  activității:
 2. Codul Muncii al Republicii Moldova ( Cod nr. 154 din 28.03.2003), cu modificări și completări.
 3. Codul Educației al Republicii Moldova (Cod nr.152 din 17.07.2014), cu modificări și completări.
 4. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 550 din 10.06.2015, cu modificări și completări.
 5. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul nr. 673 din 09.07.2015 al Ministerului Educației al Republicii Moldova, cu modificări și completări.
 6. Standardul SM ISO 29990:2010 – Servicii de educație non-formală și formare profesională.
 7. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind ziztemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, cu modificări și completări.
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar – economică, cu modificări și completări.
 10. Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova CORM –6-2021.

     Alte documente, inclusiv reglementări interne ale instituției de învățământ:

 1. Planul de dezvoltare strategică a I.P.Colegiului de Medicină Cahul 2022 – 2027;
 2. Statutul I.P.Colegiul de Medicină Cahul, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale nr. 564/2018;

 1. Regulamentul Intern al I.P.Colegiul de Medicină Cahul, aprobat prin ordinul nr. 19/1 din

27.02.2023;

 1. Strategia de Dezvoltare a Serviciului Personal pentru anii 2022 – 2027;
 2. Planul anual de dezvoltare a Serviciului Personal;
 3. Regulamentul Serviciului Resurse Umane, aprobat prin ordinul nr. 44 din 01.06.2011;
 4. Regulamentul privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter principal ale salariaților

I.P.Colegiul de Medicină Cahul;

 1. Instrucțiune cu privire la gestionare dosarului personal al salariaților I.P.Colegiul de Medicină

 

 1. Obiectivul de activitate a Serviciului Personal:

      Conform legislației în vigoare, obiectivul principal de activitate a serviciului personal rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane în cadrul instituției.

 1. Atribuțiile:
 • Realizează implementarea strategiei de resurse umane, a instituției prin planificarea, organizarea, coordonarea, controlul activităților pentru îndeplinirea obiectivelor și asigurarea satisfacției individuale a personalului privind munca prestată.
 • Administrează baza de date a Sistemului informațional de management în educație (SIME), referitor la componența și calificarea angajaților colegiului.
 • Monitorizează și operează după caz atribuțiile individuale prevăzute în fișa postului fiecărui angajat.
 • Asigură implementarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante.
 • Asigură o abordare planificată și sistematică a recrutării și selecției personalului prin stabilirea nevoii de recrutare, analiza cererii de recrutare, publicitatea posturilor disponibile, întegistrarea și preselecția candidaților, selecția candidaților și ordinul de angajare.
 • Asigură aplicarea corectă a elementelor sistemului de retribuire pentru personalul colegiului în concordanță cu structura organizatorică și de posturi aprobat.
 • Asigură implementarea prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova pentru întocmirea și completarea registrului de evidență a salariaților, înregistrarea și completarea registrului, conform prevederilor legale în ordinea încheerii contractelor individuale de muncă.
 • Verifică aplicarea reglementărilor în vigoare ce privesc salarizarea pentru personalul contractual.
 • Întocmește și prezintă raportul de activitate anuală și statistică personalul contractual.
 • Asigură întocmirea, completarea și păstrarea dosarelor personale a angajaților.
 • Asigură stabilirea și reactualizarea vechimii în muncă pentru fiecare salariat.
 • Asigură implementarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; Hotărârii Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar – economică.
 • Întocmește și ține evidența permiselor de acces la locul de muncă.
 • Asigură planificarea concediilor de odihnă, reactualizarea duratei concediilor de odihnă, evidența și realizarea acestora pentru salariații colegiului și a concediilor de studii plătite.
 • Ține evidența zilelor de concediu medical, concediu de odihnă, concediului de studii și a concediului fără plată pentru salariații colegiului.
 • Verifică și întocmește tabelele de pontaj.
 • Eliberează adeverințe solicitate de personalul colegiului.
 • Elaborează și eliberează la cerere documentele ce atestă calitatea de angajat.
 • Întocmește și ține evidența salariatelor care sunt în concediu pentru îngrijirea copiilor până la 3 ani.
 • Dezvoltarea profesională – ridicarea nivelului de profesionalism în domeniul dat.
 • Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri al Consiliului de administrație.
 • Serviciul personal explorează oportunități de colaborare nternă cu toate subdiviziunile colegiului și externă cu alte instituții.

 

Selecția reușită și direcționarea personalului

” OAMENII  POTRIVIȚI  LA  LOCUL POTRIVIT”:

 

 • Oamenilor potiviţi;
 • În numărul necesar;
 • Cunoştinţe, abilităţi şi experienţă necesară;
 • În posturile potrivite;
 • La locul şi timpul potrivit.

          

    Planificarea, recrutarea și administrarea personalului

Planificarea, recrutarea și administrarea personalului  în I.P.Colegiul de Medicină Cahul se efectuează în conformitate cu cadrul normativ în vigoare și în acord cu principiile strategiei instituționale, a statrelor de personal aprobate de Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.            Conform strategiei politicii de personal în colegiu de medicină unul din obiectivele strategice este Eficientizarea mecanismelor de angajare a personalului I.P.Colegiul de Medicină Cahul.   În acest scop, în cadrul instituției sunt aplicate proceduri de angajare a personalului. Anual se analizează situația cu privire la acoperirea cu necesarul de cadre didactice prin elaborarea proiectului de șarja didactică pentru anul de studii viitor.  Administrația colegiului, serviciul personalentru   după caz întreprinde diverse măsuri de recrutare a personalului/cadrelor didactice titulari și/sau prin cumul (postarea locurilor vacante pe pagina Web a colegiului, adresări la Oficiul Forței de Muncă Cahul ș.a.). Angajarea în cadrul Colegiului de medicină se face prin încheierea contractelor individuale de muncă și legalizarea prin ordinul semnat de director.

          În cadrul anului de studii 2023 – 2024, serviciului personal a activat în baza planului de activitate a subdiviziunii, pe categorii de personal, elaborat, conform Statelor de personal și Planului de dezvoltare strategică a I.P.Colegiului de Medicină Cahul 2022 – 2027.

          Personalul I.P.Colegiul de Medicină Cahul.

 1. Statele de personal ale I.P. Colegiul de Medicină Cahul constituie 137 unități, dintre care:
 • 8 unități – personal de conducere;
 • 67 unități – personal didactic;
 • 10 unități – personal didactic auxiliar;
 • 52 unități personal nedidactic.

     Diagrama 1: Personalul repartizat pe funcții:

         I.P.Colegiul de Medicină Cahul înregistrează 103 angajați, dintre care – 85 angajați de bază și 19 angajați prin cumul extern.

                   Figura. 1 Distribuția pe gen a 85 angajați de bază

                  1.1 Structura personalului de conducere:

    Personalul de conducere a I.P.Colegiul de Medicină Cahul, realizează conducerea executivă a instituției,  în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al  instituției, precum și cu alte reglementări legale.

     Personalul de conducere, conform art.71 alin.(1) Codul Edicației nr. 152/2014, Statelor de personal pentru anul 2023 – 2024 sunt: directorul – 1; directori adjuncți – 2; șefi de secție – 5 (3 – șefi de secție didactică, 1- șef secție pentru asigrarea calității, 1 – șef secție în domeniul educației).

Diagrama: Deținători de grade manageriale

 

        1.2 Structura personalului didactic:

      Personalul didactic, conform art.71 alin.(2) Codul Edicației nr. 152/2014, Statelor de personal pentru anul 2023 – 2024 este format din:

 • 62,5 unități – cadre didactice: 40 – de bază; 16 – cumul extern
 • 1,0 unitate – metodist
 • 1,5 unități – psiholog
 • 2,0 unități – pedagog social

         Cadrele didactice în instituție activează  conform  planurilor de învățământ și normei didactice stabilite anual. Pentru anul de studii 2023 – 2024  în procesul de instruire sunt antrenați 56 cadre didactice, din care 40 de bază și 16 prin cumul extern.

     Tabelul 1. Structura personalului didactic la programul de formare profesională 91310 Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical.

Diagrama:Dinamica cadrelor didactice din cadrul instituției

            Formarea continuă și atestarea cadrelor didactice

Formarea continuă a personalului didactic, de conducere şi recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale.

   Formarea profesională a personalului didactic se realizează prin:

 • programe de perfecționare/specializare;
 • programe de recalificare profesională conexe specialității formării profesionale inițiale absolvite.

   Procesul educațional la programele de formare profesională în instituție  este  asigurat de personalul didactic ce deţine grade didactice.

Diagrama: Distribuția pe grade didactice a cadrelor  didactice 

 

           Formele de organizare a formării continue/perfecţionării personalului didactic din cadrul colegiului sunt:

 1. Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv catedre, comisii metodice, şi cercuri pedagogice;
 2. Sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, schimburi de experienţă şi parteneriate educaţionale pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;
 3. Stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;
 4. Cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale personalului didactic;
 5. Cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice;
 6. Cursurile de formare în vederea dobândirii de noi competenţe şi calităţii/funcţii, conform standardelor de pregătire specifice;
 7. Cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control, potrivit unor programe specifice;
 8. Studiile universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit cu diploma de licenţa de 4 ani;
 9. Studiile universitare de doctorat;
 10. Dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializările curentă/e (recalificare).
  • Structura personalului didactic auxiliar și nedidactic:

      Personalul didactic auxiliar și nedidactic, conform art.71 alin.(3) Codul Edicației nr. 152/2014, Statelor de personal pentru anul 2023 – 2024 este format din:

 • 10 unități – personal didactic auxiliar
 • 52 unitate – personal nedidactic

Personalul anjajat: 49 dintre care: 46 de bază și 3 prin cumul.

 

Tabelul 6. Calificarea profesională a personalului didactic auxiliar și nedidactic

      Repartizarea pe vârste a personalului didactic auxiliar și nedidactic  poate fi regăsită în tabelul de mai jos.

Tabelul 7.   Distribuția pe grupe de vârstă  (ani)

Obiectivele Serviciului Personal în anul de studii 2023 – 2024

         Aplicarea prevederilor legale cu privire la:

 • Asigurarea resurselor umane cantitativ și calitativ în vederea îndeplinirii obiectivelor generale ale instituției.
 • Monitorizarea activității organizaționale care vizeaza fluxul de personal din cadrul I.P.Colegiul de Medicină Cahul (asigurarea cu resurse umane necesare), condițiile de mentinere a personalului (relații la locul de muncă, compensații și avantaje specifice locului de munca, condiții de sănătate și siguranta etc.) și condiții de dezvoltare a resurselor umane (dezvoltarea individuală și organizațională).
 • Planificarea, recrutarea și selecția necesarului de resurse umane, pregătirea și perfecționarea resurselor umane.
 • Integrarea Serviciului personal în managementul general al instituției.
 • Asigurarea unui climat de valorificare a potențialului fiecărui angajat.
 • Asigurarea condițiilor optime de muncă.