×

Resurse Umane

Elena Cociu, specialistă principală serviciul personal

Studii superioare (de licență), specialitatea Administraţie Publică

     

     Sectorul RESURSELOR  UMANE are un rol important pentru fiecare instituţie, deoarece el are grijă de una din cele mai importante resurse ale fiecărei instituţii – angajaţii săi.

            Subdiviziunea serviciul prsonal  din cadrul I.P.Colegiul de Medicină Cahul are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale instituţiei prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul instituţiei de învăţământ.

              Funcţiile de bază:

 • Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în instituţie a procedurilor de personal privind:
 1. proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
 2. asigurarea necesarului de personal;
 3. dezvoltarea profesională a personalului;
 4. motivarea şi menţinerea personalului;
 5. sănătatea în muncă.
 • Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu.
 • Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul instituţiei.

Selecția reușită și direcționarea personalului

” OAMENII  POTRIVIȚI  LA  LOCUL POTRIVIT”:

 • Oamenilor potiviţi;
 • În numărul necesar;
 • Cunoştinţe, abilităţi şi experienţă necesară;
 • În posturile potrivite;
 • La locul şi timpul potrivit.

 

           Planificarea, recrutarea și administrarea personalului

Planificarea, recrutarea și administrarea personalului  în I.P.Colegiul de Medicină Cahul se efectuează în conformitate cu cadrul normativ în vigoare și în acord cu principiile strategiei instituționale, a statrelor de personal aprobate de Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.            Conform strategiei politicii de personal în colegiu de medicină unul din obiectivele strategice este Eficientizarea mecanismelor de angajare a personalului I.P.Colegiul de Medicină Cahul.   În acest scop, în cadrul instituției sunt aplicate proceduri de angajare a personalului. Anual se analizează situația cu privire la acoperirea cu necesarul de cadre didactice prin elaborarea proiectului de șarja didactică pentru anul de studii viitor.  Administrația colegiului, serviciul personalentru   după caz întreprinde diverse măsuri de recrutare a personalului/cadrelor didactice titulari și/sau prin cumul (postarea locurilor vacante pe pagina Web a colegiului, adresări la Oficiul Forței de Muncă Cahul ș.a.). Angajarea în cadrul Colegiului de medicină se face prin încheierea contractelor individuale de muncă și legalizarea prin ordinul semnat de director.

Pentru anul de studii 2022 – 2023  în procesul de instruire sunt antrenați 59 cadre didactice, din care 40 de bază și 19 prin cumul.

Diagrama 1: Dinamica cadrelor didactice din cadrul instituției

              Formarea continuă și atestarea cadrelor didactice

Importanţa formării continue a cadrelor didactice este dată de necesitatea reactualizării cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale, prevenirea efectelor evoluţiei tehnologice şi necesitatea creşterii calităţii actului educaţional din perspectiva adaptării la nevoile societăţii actuale.

          Schimbările tot mai dese obligă la o adaptare rapidă la situaţii profesionale tot mai diverse şi mai provocatoare. Astfel, fiecare persoană activă profesional trebuie să se specializeze cât mai mult şi, acolo unde este posibil, pe mai multe arii din domeniul său de activitate.

           Formele de organizare a formării continue/perfecţionării personalului didactic din cadrul colegiului sunt:

 1. Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv catedre, comisii metodice, şi cercuri pedagogice;
 2. Sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, schimburi de experienţă şi parteneriate educaţionale pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;
 3. Stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;
 4. Cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale personalului didactic;
 5. Cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice;
 6. Cursurile de formare în vederea dobândirii de noi competenţe şi calităţii/funcţii, conform standardelor de pregătire specifice;
 7. Cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control, potrivit unor programe specifice;
 8. Studiile universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit cu diploma de licenţa de 4 ani;
 9. Studiile universitare de doctorat;
 10. Dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializările curentă/e (recalificare).

       Atestarea cadrelor didactice se realizează în baza  Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul nr. 1091 din 07.10.2020 al MECC.

         Atestarea cadrelor didactice se realizează o dată la 5 ani prin confirmarea în funcţie sau conferirea/confirmarea consecutivă a gradului didactic doi, întîi şi superior.  Atestarea cadrelor didactice este obligatorie pentru confirmarea în funcţie şi benevolă pentru conferirea sau confirmarea

gradelor didactice. Cadrele didactice pot aspira la grad didactic numai după confirmarea în funcţie.

       Evoluţia în carieră a personalului didactic, precum și personalului de conducere din  cadrul colegiului se realizează prin promovarea probelor de definitivare în învăţământ şi obţinere a gradelor didactice/manageriale: Doi, Întâi și Superior.

       Diagrama 2 . Caracteristica personalului didactic după  grade manageriale/didactice.

  

     Serviciul personal al I.P.Colegiul de Medicină Cahul este orientat spre dezvoltarea continuă a potențialului uman, menținerea la nivel optim a numărului și componentei calitative a personalului didactic, precum și spre un proces rațional de actualizare a potențialului uman disponibil, capabil să asigure realizarea sarcinilor și obiectivelor instituționale.