×

Echipa managerială

”Munca în echipă este cea care îi face pe oamenii obișnuiți

capabili de rezultate neobișnuite”

Pat Summitt

În vederea îndeplinirii scopurilor strategice în concordanță cu misiunea I. P. Colegiul de Medicină Cahul, echipa managerială coordonează și monitorizează activitatea eficientă a tuturor subdiviziunilor instituției.

Rezultatele considerabile obținute în procesul educațional se bazează  pe aplicarea unui management eficient și implementarea cu succes a:

  • Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional tehnic pe anii 2013-2020;
  • Codul educației al Republicii Moldova;
  • Regulamentul cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar;
  • Planurilor de învățământ elaborate în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile.

I.P. Colegiul de Medicină Cahul este angajat să realizeze pregătire profesională medicală de calitate, astfel fiind proiectat și implementat un Sistem de Management al Calității menit să aducă o valoare adăugată activităților prestate. Acest Sistem de Management al Calității este fundamentat pe cerințele standardului SM ISO 29990:2016 și vizează:

  • asigurarea și garantarea procesului instructiv-educativ desfășurat în instituție, raportat la standardele educaționale naționale,
  • încurajarea sentimentului de încredere din partea tuturor părților implicate în activitatea instituției de învățământ,
  • orientarea procesului de predare-învățare spre activități centrate pe elev cu diversificarea metodelor interactive și implementarea pe scară largă a resurselor TIC,
  • dezvoltarea și promovarea tuturor factorilor educaționali care să permită formarea profesională a elevilor, în acord cu așteptările și cerințele lor,
  • implementarea principiilor și eticii profesionale la toate nivelurile instituției.

 

 

Aliona Musteață

Director

Ana Pascal

Director adjunct pentru instruire şi educaţie

Natalia Mucerschi

Director adjunct pentru instruire practică

Ala Bodlev

Șef secția didactică Nr.1

Veronica Bezman

Șef secția didactică Nr.2

Alexandru Bibic

Șef secție didactică parteneriate și relații internaționale

Elena Bibic

Șef secție educație

Valentina Rența

Șef secției - asigurarea calității