×

Centrul de simulare

Dispanserizarea în cadrul Zilelor catedrei

Cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, în data de 16.11.2021, membrii catedrei ” Discipline de specialitate nr.2” au organizat și desfășurat Ziua de dispanserizare a colaboratorilor I.P. Colegiului de Medicină Cahul.

În acest scop a fost realizat un program amplu de determinare a indicilor glicemiei, masei corporale, TA, pulsoximetria etc.

În urma analizei Chestionarului de evaluare a riscului apariției diabetului zaharat tip 2 la adulți a fost adus la cunoștință persoanelor examinate importanța monitorizării frecvente a stării de sănătate pentru menținerea unui mod activ și adecvat de viață.


Centrul Educaţional de Simulare in Instruirea Medicală (CESIM)

    Instruirea practică este o parte componentă esenţială a procesului educaţional, care are ca obiectiv fundamental formarea unui specialist cu studii medicale postsecundare şi postsecundare nonterţiare, dotat cu competenţe profesionale, capabil prin acţiunile sale specifice educaţionale, preventive, terapeutice şi de recuperare si contribuie la promovarea şi menţinerea sănătăţii individului, familiei şi colectivităţilor, să se adapteze la schimbările din sistemul ocrotirii sănătăţii.

Centrul Educaţional de Simulare in Instruirea Medicală (CESIM) asigură condiţii de planificare, organizare şi desfăşurare a practicii didactice, evaluare a finalităţilor de studiu manifestate în competenţe profesionale conform Planurilor de învăţământ şi curricula modulare/disciplinare la calificarea asistent medical.

  În componența Centrului Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM)  sunt sala de simulare, cabinetele și laboratoarele, care asigură formarea și dezvoltarea  abilitățiilor specifice și competențelor profesionale la specialități și calificări după cum urmează: Specialitatea 91210 Medicină, calificarea: Asistent medical; Specialitatea 91310 Îngriiirea bolnavilor, califrcarea Asistent medical.

    Centrul Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM) activează după un Program de lucru elaborat semestrial de șeful sălii de simulare /cabinetului / laboratorului în conformitate cu orarul procesului educațional și coordonat cu directorul adjunct pentru instruirea practică.

În sala de simulare, cabinete /laboratoare sunt concentrate toate resursele educaționale: tehnica didactică, utilaj și aparataj medical didactic, simulatoare, reagenti, ustensile, veselă de laborator, instrumente curiculare, materiale ilustrative, literatură didactică și de specialitate, baza electronică de date (filme didactice, suport audiovizual tematic, soffi- uri educalionale, etc), care asigură calitatea formării abilităților și competențelor profesionale.

Lecțiile practice în Centrul Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM)| sunt realizate de cadrele didactice conform orarului procesului educațional.

 Cadrele didactice și elevii respectă cerințele vizând echpamentul stabilit, regimul antincendiar și instrucțiunile cu privire la tehnica securității vizând utilizarea aparatajului medical și tehnica IT.

   În Centrul Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM) se consolidează abilitățile elevilor și se formează competențe profesionale, se realizează susținerea deprinderilor practice obligatorii în cadrul examenelor de promovare în conformitate cu Orarul examenelor. În conformitate cu orarul examenelor de absolvire și Regulamentul cu privire la evaluarea finală a elevilor I.P. Colegiului de Medicină Cahul, în Centrul Educalional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM) se realizează evaluarea finalitaților educaționale în cadrul Examenelor de atribuire a calificărilor.

Centrul Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM) servește ca bază practică pentru desfășurarea diferitor concursuri, olimpiade locale și republicane (Consurcul Republican, Vivat, profesie ! , Cel mai bun în profesie etc.).