×

Admitere

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 


COMISIA DE ADMITERE

Programul de lucru

Luni – Vineri 08:00 – 16:00
Pauză de masă 12:00 – 13:00
Date de contact:
E-mail: admiterea@colmedcahul.com                 Tel. 0 (299) 3-50-78

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidații depun dosarul la Comisia de admitere sau se pot înscrie online pe: eadmitere.sime.md.

Instrucțiuni


REGULAMENTUL de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică


CONDIȚII DE ADMITERE ȘI DESFĂȘURAREA CONCUSULUI DE ADMITERE

Admiterea în I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL la programul de  de formare profesională  postsecundară și postsecundară nonterțiară – Specialitatea 91310, Îngrijirea bolnavilor, Calificarea Asistent medical se efectuează pe bază de concurs și are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini pentru specialitatea pentru care optează.

Studiile se organizează cu frecvenţă la zi pentru absolvenţii de gimnaziu cu termen de 5 ani. Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii.

Înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă: MC=0,6 MNDP + 0,4 MNEA.

Se stabilesc următoarele discipline de profil: limba de instruire (română / rusă), biologia, chimia și matematica.

Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender, care nu au studiat după programele de învățământ aprobate de Minister, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula: MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNG

unde: MNDP – media notelor generale la disciplinele de profil; MNG – nota medie generală conform actului de studii.

ACTE NECESARE

 

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • fișa de înscriere la concurs;
 • copia buletinului de identitate al candidatului;
 • copia buletinului de identitate al unuia din părinți sau al tutorelui;
 • certificat componența familiei;
 • actul de studii, în original (cu anexa respectivă);
 • 4 fotografii 3×4 cm, color;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere.

15%

 Se rezervă 15 la sută din numărul total de locuri, prevăzute în planul de admitere cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:

 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 • copiii care au părinți cu dizabilitate severă;
 • copiii ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl;
 • copiii proveniți din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținerea părinților;
 • copiii de etnie romă;

Pentru această categorie de candidați se solicită suplimentar următoarele documente:

 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească, în original;
 • certificatul medical care atestă gradul de dizabilitate, în original;
 • actul de studii respectiv pentru copiii cu deficiențe fizice și senzoriale care au absolvit școli cu statut special, sau certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învățat în școli;
 • diplomele de gradul I-III, obținute la concursurile școlare republicane sau internaționale, la discipline de studiu, precum și diplome ce atestă participarea la diferite concursuri;
 • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl;
 • certificat despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații din familiile cu patru și mai mulți copii);
 • confirmarea apartenenței la familii de romi.

CONCURS DE ADMITERE LA LOCURILE VACANTE ÎN ANUL II DE STUDII

 Concursul pentru locurile vacante la anul II de studii (cu finanţare pe bază de contract) se organizează pentru elevii, cu situația școlară încheiată:

1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;

2) ai claselor a X – a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depășesc 6 unităţi de curs/ discipline/ module conform Planului de învăţământ pentru specialitatea respectivă. Media de concurs (MC) se calculează, până la sutimi, prin trunchiere, fiind constituită din media notelor la disciplinele de profil MNDP, determinată conform prevederilor pct. 37 din Regulament.

Înmatricularea se realizează prin transfer, cu acordul ambelor instituții de învățământ și susținerea ulterioară a diferențelor de program.

 Acte necesare:

 • Cererea de transfer;
 • Certificat academic pentru anul I sau clasa X;
 •  Certificatului de studii gimnaziale;
 •  Fișa de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate al candidatului;
 • Copia buletinului de identitate al unuia din părinți sau al tutorelui.

ECHIVALAREA ACTELOR DE STUDII