×

Secția didactică Nr.1

 

 

Bodlev Ala

Șef secție didactică Nr.1

Profesoară de limba latină

bodlev_a@colmedcahul.com

Adresa: Mun Cahul str. Alexei Mateevici 103/1

 

 

 

Direcțiile de activitate a secției didactice:
 Activități organizatorice.
 Organizarea procesului educaţional și monitorizarea realizării Planurilor de
învăţămînt şi Curricula pe discipline.
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional, profesional și social, în baza
realizării programelor şi strategiilor naţionale din domeniul medicinii şi educaţiei.
 Formarea personalităţii elevilor prin dezvoltarea competenţelor comunicative, culturii
comportamentale şi a aptitudinilor profesionale în cadrul activităţilor extradidactice şi
extraşcolare.
 Impementarea sistemului de managment al calităţii la secția didactică.
 Activităţi de evaluare şi control intern.
Obiectivele secției didactice:
 Diversificarea ofertei educaţionale prin întroducerea disciplinelor opţionale şi la libera
alegere în scopul formării traseului individual de dezvoltare profesională;
 Implimentarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului medical şi farmaceutic în
RM pe anii 2011-2020 şi reformelor din sistemul educaţional în formarea
specialiştilor medicali vocaţionali;
 Implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional tehnic
pentru anii 2013-2020 în cadrul activităţii secţiilor;
 Valorificarea tehnologiilor informaţionale moderne în procesul managerial şi de
evaluare din cadrul secţiilor didactice;
 Stabilirea unui parteneriat educaţional de calitate cu toţi actanţii procesului instructiv-
educativ;
 Dezvoltarea culturii comportamentale şi a competenţelor comunicative la elevi cu
formarea unei personalităţi deschise, creative, cu spirit de obiectivitate şi toleranţă;
 Promovarea tradiţiilor instituţionale şi a imaginii pozitive a I.P. Colegiul de Medicină
Cahul în comunitate, etc;
Secţia asigură pregătirea specialiştilor în conformitate cu planul anual de activitate, care
cuprinde următoarele compartimente:

– obiectivele specifice de activitate a secţiei;
– organizarea şi monitorizarea procesului educaţional;
– perfecţionarea procesului de instruire;
– activităţi educative;
– organizarea stagiului clinic şi stagiului clinic de specialitate;

– activitatea cu părinţii.

În cadrul secţiei se organizează întruniri, şedinţe cu profesorii, diriginţii, monitorii grupelor,
elevi, părinţi.

Ghidul elevului program de formare profesionala Ingrijirea bolnavilor.pdf