×

ANUNŢ

ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie la Colegiului de Medicină din or. Cahul

Colegiul de Medicină din or. Cahul (3900, Cahul, str. Alexei Mateevici, nr. 103/1) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef secţie.
Cerinţele postului:
a) cetăţean al Republicii Moldova;
b) studii superioare universitare;
c) are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic;
d) la data axpirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
e) cunoaşte limba română;
f) reputaţie ireproşabilă;
g) lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative.

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:
Ø cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
Ø copia actului de identitate;
Ø copia/copiile actului/actelor de studii;
Ø copia carnetului de muncă;
Ø Curriculum Vitae de model Europass;
Ø certificatul medical forma 086-e;
Ø cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copiile actelor de confirmă gradul didactic/managerial si/sai titlul ştiinţific/ştiinţifico – didactic, recomandări, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice etc.

Doar candidaţii care întrunesc toate condiţiile de participare la concurs (cerinţele postului) vor fi invitaţi pentru interviu.

Dosarele pot fi depuse la Colegiul de Medicină din or. Cahul, bir. 212, pînă la data de 04 noiembrie 2016, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cociu Elena,specialist serviciu personal coordonator, serviciu Resurse Umane,
tel. 299.84659; 299.31066; e-mail: elena_cociu@mail.ru; cmc@ms.md.